ACS TEX ดูแลอากาศบริสุทธิ์ให้คุณอย่างยาวนานตลอดการใช้งานของเครื่อง V-Clean

ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เสมอแม้จะติดตั้งเครื่อง V-Clean ไปแล้วเป็นระยะเวลาหลายปี

ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของสังคมโลก ตลอดจนสังคมไทยเอง องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการว่า มีผู้คนทั่วโลกจำนวน 7 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ1 ประกอบกับรายงานของกรีนพีซ ประเทศไทย (Greenpeace Thailand) ระบุว่า “มลพิษทางอากาศก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทย ประมาณ 50,000 คนต่อปี2” ซึ่งวิกฤตการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้สูงอายุ จากการศึกษาผลกระทบของฝุ่นต่อการเสียชีวิตรายวันของผู้สูงอายุในวัย 75 ปี ในประเทศญี่ปุ่นพบว่าหากรัฐสามารถลดระดับฝุ่นให้น้อยลง จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากขึ้น3 กล่าวคือการปรับปรุงคุณภาพอากาศนั้นสามารถลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

มลภาวะทางอากาศมีที่มาหลากหลาย เช่น การเผาไหม้ เถ้าถ่าน ไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุก เมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรมที่มีการจราจรหนาแน่น โรงงาน และงานก่อสร้างต่าง ๆ อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศภายนอกและในอาคารไม่ได้แตกต่างกันนัก การศึกษาจากของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) พบว่าอาคารบ้านเรือน ตลอดจนอาคารพาณิชย์หลายแห่งมีมลพิษทางอากาศภายในอาคารมากกว่าพื้นที่กลางแจ้งถึง 10 เท่า4 จึงกล่าวได้ว่าอากาศในอาคารอาจเป็นอันตรายมากกว่าที่คนทั่วไปคิด นอกจากนี้ยังมีฝุ่นละอองยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากฝุ่นละอองมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ ที่สามารถถูกสูดเข้าไปสะสมในถุงลมฝอยของปอด หรือแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและกระจายสารพิษไปทั่วร่างกาย ก่อให้เกิดปฏิกิริยาระคายเคือง และเกิดการอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยอาการจะเริ่มต้นที่ทางเดินหายใจ เช่น การไอ จาม เจ็บคอ หายใจติดขัด ไปจนถึงการลุกลามไปยังโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ โรคหอบหืด โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมปอดโป่งพอง และโรคหัวใจขาดเลือด5

เอซีเอส แท็กซ์ (ACS TEX) ได้พัฒนาเครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกว่า วีคลีน (V-Clean) ช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศภายในอาคารโดยเฉพาะ ในการจับฝุ่นละออง และฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้พื้นที่ในบ้านมีอากาศที่สะอาดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้อากาศปลอดโปร่ง เนื่องจากวีคลีนมีนวัตกรรมในการดักจับฝุ่นละอองที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่าเครื่องทั่ว ๆ ไปถึง 5 เท่า จึงช่วยลดระดับฝุ่นในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบตัวเครื่องมีการทำงานเบาและมีแรงสั่นสะเทือนน้อย (ความดังไม่เกิน 60 เดซิเบล) จึงหมดปัญหาเสียงรบกวนขณะนอนหลับตลอดคืน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา เอซีเอส เท็กซ์ (ACS TEX) ได้มีโอกาสเข้าให้บริการทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงานเครื่องวีคลีน (V-Clean) ในบ้านคุณอภินันท์ 1 ในผู้ใช้บริการของเรา ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ร่วมด้วย จึงตัดสินใจเลือกติดตั้งเครื่องวีคลีน เพื่อปกป้องสมาชิกในบ้านจากฝุ่นละออง ความชื้น ไรฝุ่น และเชื้อโรคต่าง ๆ อันเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เหมาะแก่การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างผ่อนคลายไร้กังวล ซี่งการเข้าบริการในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ของการเข้าใช้บริการจากเอซีเอส เท็กซ์ (ACS TEX) ของเรา

         

เจ้าหน้าที่เอซีเอส เท็กซ์ กำลังเปิดเครื่องวีคลีน เพื่อเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองอากาศในบ้านผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าที่เอซีเอส เท็กซ์ กำลังทำความสะอาดฟิลเตอร์ชั้นกลาง (Medium Filter) และฝาเครื่องเพื่อลดฝุ่นละอองในฟิลเตอร์และเครื่องวีคลีน

 

ภาพเปรียบเทียบก่อน-หลัง การทำความสะอาดและเปลี่ยนฟิลเตอร์

           

ฟิลเตอร์เดิมของเครื่อง V-Clean                                                                             ฟิลเตอร์ใหม่ที่นำมาเปลี่ยน

ภาพเปรียบเทียบฟิลเตอร์กรองอากาศเดิม (ซ้าย) และฟิลเตอร์กรองอากาศใหม่ (ขวา) ที่เอซีเอส เท็กซ์นำมาเปลี่ยน จะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์กรองอากาศเดิมนั้นมีฝุ่นละอองจับอยู่เป็นจำนวนมาก เห็นได้จากสีของฟิลเตอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากสีดำกลายเป็นสีเทาเข้ม ในขณะที่ด้านหลังของฟิลเตอร์กรองอากาศเดิมนั้นไม่ได้เปลี่ยนสีต่างจากชิ้นใหม่นัก แสดงให้เห็นถึงการกรองฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพของฟิลเตอร์ในเครื่องวีคลีน

 

 

 

รายการอ้างอิง

1   World Health Organization (WHO). (n.d.). Air pollution. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
2   โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์. (2561). มลพิษจากอนุภาคฝุ่นละออง อันตรายคุกคามในอากาศ. จาก https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2018/air-pollution-threat
3   กรีนพีซ ประเทศไทย. (ม.ป.ป.). การจัดลำดับเมืองที่มีปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) ในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก https://www.greenpeace.or.th/s/right-to-clean-air/PM2.5-City-Ranking-in-Thailand.pdf
4   United States Environmental Protection Agency. (2017). Building Assessment Survey and Evaluation Study. Retrieved from https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/building-assessment-survey-and-evaluation-study
5   ธีรพงศ์ บริรักษ์. (2562). ถอดบทเรียนวิกฤต PM 2.5. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3), 52.