Filtration

Filtration

 หลักการกรองอากาศ           ปัจจุบันเทคโนโลยีในการกรองอากาศ เพื่อคุณภาพของอากาศที่สะอาดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการนิยมใช้แผ่นกรองอากาศ...