INSTRUCTIONS ON HOW TO SELECT AIR FILTER

หลักการเลือกแผ่นกรองอากาศที่ถูกต้อง ภาพที่1 แสดงกระบวนการกรองอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศ 3 ชั้นตามรูปป ขั้นต้น(1) ขั้นกลาง(2) และขั้นสุดท้าย(3) แผ่นกรองอากาศที่ดี ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆคือ มีประสิทธิภาพการกรองที่เหมาะสมกับการใช้งานตามลักษณะงานประเภทต่างๆ...
Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ สูตรโมเลกุลคือ H2O2 เป็นสารประกอบเพอร์ออกไซด์ (สารที่ประกอบด้วยออกซิเจนสองตัวและเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยว) รูปแบบที่ง่ายที่สุด ตามภาพที่ 1 จึงมีสภาพเป็นของเหลวใส และมีลักษณะหนืดกว่าน้ำเล็กน้อย มีรสขม ไม่อยู่ตัว...
Filtration

Filtration

 หลักการกรองอากาศ           ปัจจุบันเทคโนโลยีในการกรองอากาศ เพื่อคุณภาพของอากาศที่สะอาดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการนิยมใช้แผ่นกรองอากาศ...
Energy Efficiency

Energy Efficiency

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือการใช้พลังงานในปริมาณน้อยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดและเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตพลังงานในอุตสาหกรรม ต่างๆ จากผลการรายงานโดยรวมจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมทั่วยุโรปนั้น...
Clearnroom & Filter for Cleanroom

Clearnroom & Filter for Cleanroom

ห้องสะอาด (Cleanroom) ห้องสะอาด (Cleanroom) หมายถึง ห้องหรือบริเวณปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้อง ได้แก่ อนุภาคสิ่งเจือปน อุณหภูมิ ความดันอากาศ ความชื้น รูปแบบการไหลของอากาศ การสั่นสะเทือน แสงสว่างและสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์...
Antimicrobial Air Filter

Antimicrobial Air Filter

จุลชีพ (Micro-organisms) ระบบ HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) คือ กระบวนการวางระบบความร้อน เย็นและระบายอากาศ ซึ่งเป็นเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ โดยทั่วไปปัจจัยของอากาศที่ต้องควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิความชื้น ความสะอาด...