มาตรฐาน DIN 53438 เป็น German Standard ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุจำพวกเส้นใย (Fabrics) ซึ่งออกโดย Deutsches Institut Fur Normung (DIN) โดยมาตรฐาน DIN 53438 นี้เป็นมาตรฐานสำหรับทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุ การทดสอบใยกรองตามมาตรฐาน DIN 53438  นั้นจะใช้เปลวไฟ (Propane gas) เผาวัสดุในแนวดิ่ง (Vertical) เป็นระยะเวลา
15 วินาที แล้ววัดระยะเวลาในที่เปลวไฟใช้ในการเผาไหม้จนถึงระยะที่กำหนด  (Measuring mark ) ซึ่งการทดสอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้

  1. DIN 53438-2 edge ignition test (Method K) – เผาตัวอย่างชิ้นงานขนาด 190×90 mm บริเวณขอบ,

ระยะ measuring mark 150 mm

  1. DIN 53438-3 surface ignition test (Method F ) – เผาตัวอย่างชิ้นงานขนาด 230×90 mm บริเวณผิวหน้า, ระยะ measuring mark อยู่ระหว่าง 40-190 mm

โดยวัสดุหลังจากผ่านการทดสอบจะถูกแบ่ง Class ตามระยะเวลาการเผาไหม้ของเปลวไฟได้ดังนี้

อย่างไรก็ตามผลของการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุนั้นเป็นเพียงการทดลองในห้องแลปในสภาวะคงตัวที่สร้างขึ้นมา จึงไม่สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่วัสดุเกิดการเผาไหม้ได้