มาตรฐาน UL 900 ได้ถูกกำหนดขึ้นโดย Underwriters Laboratories (UL) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับทดสอบแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) เพื่อหาความสามารถในการเผาไหม้ (Combustibility) และปริมาณควันที่เกิดขึ้น (Smoke Generating) เมื่อมีการเผาไหม้ โดยการทดสอบแผ่นกรองอากาศตามมาตรฐาน UL นั้นจะครอบคลุมการทดสอบแผ่นกรองอากาศทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและแบบล้างน้ำได้ (Disposable and Washable Type) โดยแผ่นกรองอากาศที่จะทดสอบจะต้องเป็นแผ่นกรองอากาศที่สะอาดและใหม่  ซึ่งตามมาตรฐาน UL900 นี้
จะใช้เปลวไฟในการเผาไหม้ชิ้นส่วนของแผ่นกรองอากาศ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อกรอง (Media),ซีล (Sealant),
สารยึดเหนี่ยว (Adhesive), กรอบของแผ่นกรองอากาศ (Frame) เพื่อตรวจสอบว่าแผ่นกรองอากาศนั้น
จะต้องประกอบขึ้นจากวัสดุไม่ลามไฟและถูกจัดอยู่ใน Class ใด โดยแผ่นกรองอากาศตามมาตฐาน UL สามารถแบ่งได้ 2 Class ดังนี้

Class 1 – แผ่นกรองอากาศจะถูกเผาไหม้เล็กน้อยและก่อให้เกิดควันในปริมาณน้อยกว่า 2.5 ตารางนิ้ว

Class 2 – แผ่นกรองอากาศจะถูกเผาไหม้ปานกกลางและก่อให้เกิดควันในปริมาณน้อยกว่า 9 ตารางนิ้ว

โดยแผ่นกรองอากาศที่ผ่านมาตรฐาน UL 900 นั้นจะได้ Label และมีรายชื่ออยู่ใน Approval List
ของ UL ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Website ของ UL (www.ul.com) อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน UL 900
จะทดสอบแผ่นกรองอากาศในสภาวะสะอาด ก่อนมีการใช้งานจริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถ
ในการเผาไหม้และปริมาณควันที่เกิดขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและปริมาณของฝุ่นที่ถูกดักจับโดยแผ่นกรองอากาศด้วย นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม 2555 ได้มีการประกาศจากทาง UL ว่ามาตรฐาน UL 900 ไม่มีการแบ่ง Class 1 หรือ Class 2 เนื่องจากคณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าเราไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานว่า Class 1 จะปลอดภัยกว่า Class 2 ได้ เพราะเนื่องจากเมื่อใช้งานจริง จะมีฝุ่นต่างๆถูก
ดักจับอยู่ที่เนื้อกรองดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

 

 

Tanatchporn Sirimekanont : Technical Product Support